Názov kurzu:

Kurz účtovník

Späť

Pre koho je kurz určený

     Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú s jednoduchým, podvojným účtovníctvom, personalistikou a mzdovým účtovníctvom, spracovaním účtovníctva do počítača žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu, spracovávať a vypočítať mzdu, personalistiku, odvody, vypĺňať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami a daňovým úradom, naučiť sa používať a účtovať v účtovnom a mzdovom softvéri. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl, súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, personalistiky a mzdového účtovníctva, spracovania účtovníctva na počítači.

 

Aké podmienky musíte spĺňať, ak sa chcete na kurz účtovník prihlásiť

 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
 • v prípade REPASU byť evidovaný na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny

 

 Kurz účtovník sa skladá z 5 samostatných modulov:

                     1. modul Kurz jednoduchého účtovníctva 30 hodín 

Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo

 • deň uskutočnenia účtovného prípadu
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
 • dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, odpisové skupiny,odpisovanie majetku
 • finančný majetok
 • špeciálne účtovné prípady: leasing, dotácie, DPH,
 • účtovná uzávierka,
 • účtovná závierka,
 • záverečný test - jednoduché účtovníctvo

 

                     2. modul Kurz podvojného účtovníctva 85 hodín 

Obsah kurzu Podvojné účtovníctvo

 • Majetok, Zdroje krytia majetku, Aktíva, Pasíva, Súvaha...
 • Účtovanie v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok
 • Účtovanie v účtovej triede 1 - Zásoby
 • Účtovanie v účtovej triede 2 - Finančné účty
 • Účtovanie v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy
 • Účtovanie v účtovej triede 4 - Kapitálové účty
 • Účtovanie v účtovej triede 5 - Náklady
 • Účtovanie v účtovej triede 6 - Výnosy
 • Účtovná trieda 7 - Závierkové a podsúvahové účty
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

 

                     3. modul Kurz personalistika a mzdové účtovníctvo 45 hodín 

Obsah kurzu personalistika a mzdové účtovníctvo

 • založenie a vedenie osobnej zložky zamestnanca,
 • druhy pracovného pomeru,
 • pracovnoprávne predpisy - zákonník práce,
 • sociálne a zdravotné poistenie,
 • druhy pracovného pomeru ( hlavný pracovný pomer, dohoda ),
 • mzda, zložky mzdy,
 • druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace,
 • výpočet dane ( preddavková, zrážková ),
 • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti,
 • výpočet dovolenky ( nárok, priemer )
 • výpočet náhrady mzdy – nemocenské dávky
 • vystavenie mesačných , ročných výkazov a hlásení,
 • výpočet mzdy – súvislý príklad z praxe

 

                       4. modul Kurz spracovanie účtovníctva na počítači 50 hodín 

Obsah kurzu spracovanie účtovníctva na počítači

 • používanie softvéru v podvojnom účtovníctve
 • účtovanie v hlavnej knihe
 • účtovanie došlých a odoslaných faktúr
 • účtovanie krátkodobého a dlhodobého majetku,
 • účtovanie DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka

 

                      5. modul Kurz dane podnikateľských subjektov 40 hodín

 • Obsah kurzu Dane podnikateľských subjektov
 • Daňová sústava a správa daní
 • Zákon o dani z príjmov fyzických osôb
 • Zákon o dani z príjmov právnických osôb
 • Zákon o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon o dani z motorových vozidiel
 • Zákon o správe daní
 • Zákon o cestovných náhradách
 • Ostatné druhy daní ( spotrebné dane, miestne dane a poplatky )

Ako dlho trvá kurz účtovník

250 hodín ( 45 minút / vyučovacia hodina )

 

 V akých účtovných softvéroch kurz účtovník prebieha

Na kurze jednoduchého účtovníctva sa oboznámite s jedným z týchto účtovných softvérov : ALFA plus, OMEGA, OLYMP, MRP, Pohoda

 

Učebné materiály kurz účtovník

Učebné materiály sú úplne zadarmo. Materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú dlhoročnú prax v oblasti jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, personalistiky a mzdového účtovníctva, daní.

 

Ako prebiehajú záverečné skúšky kurz účtovník

Záverečné skúšky pozostávajú z teoretickej a praktickej časti

- teoretická časť – záverečný test

- praktická časť  - vypracovanie komplexného účtovného prípadu

 

Po úspešnom absolvovaní získate

 Osvedčenie o absolvovaní kurzu  ( v cene kurzu )

 alebo 

Osvedčenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR s celoštátnou platnosťou ( v prípade záujmu príplatok 20 eur )

 

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia

V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

 

 

 

 

Intenzita kurzu

3 až 5× do týždňa | 8.00 – 14.00 alebo dohodou

Študijné materiály

ZADARMO

Akreditácia kurzu

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

Kategória kurzu

Podvojné účtovníctvo

Prevedenie kurzu

Skupinový

Cena

Nezamestnaní ZADARMO , SAMOPLATCI 730 eur

Zľava

CENA : Mamičky, ZŤP, študenti cena 650 eur

Mestá

Banská Bystrica,  Bardejov,  Bratislava,  Brezno,  Čadca,  Dunajská Streda,  Galanta,  Humenné,  Komárno,  Košice,  Levice,  Levoča,  Liptovský Mikuláš,  Lučenec,  Lučenec,  Malacky,  Martin,  Michalovce,  Námestovo,  Nitra,  Nové Zámky,  Pezinok,  Piešťany,  Poprad,  Považská Bystrica,  Prešov,  Prievidza,  Ružomberok,  Sabinov,  Šaľa,  Senec,  Snina,  Spišská Nová Ves,  Stará Ľubovňa,  Svidník,  Topoľčany,  Trebišov,  Trenčín,  Trnava,  Vranov nad Topľou,  Žilina,  Zvolen

Termíny kurzov

Na daný kurz nie sú momentálne dostupné žiadne termíny.

Spôsob výučby

kurz

Objednávkový formulár

arrow

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Účtovné a daňové centrum s.r.o. , so sídlom Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP , IČO: 50340581,  a bol/a som poučená o svojich právach.

Ochrana osobných údajov